تبلیغات
خبرنگارم

خبرنگارم
خبرنگاران با بی نامی خود دیگرانی را صاحب نام و آوازه می کنند که شاید لایق هم نباشند 
نویسندگان

امروزه در میان روزنامه نگاران چهار قسم سبك خبرنویسی مرسوم است:
1- سبك هرم وارونه (Inverted Pyramid )؛
2- سبك تاریخی (Chronological style)؛
3- سبك تاریخی به همراه لید (Combination Style)؛
4- سبك پایان شگفت انگیز (Surprise ending )؛
افزون بر این سبكها و به ویژه سبك چهارم كه نسبتاً جدید و مستلزم مهارت است و دو سبك دیگر به نامهای سبك بازگشت به گذشته (نقطه مقابل سبك تاریخی) و سبك تشریحی (تشریح قسمت به قسمت خبر) هم مطرح هستند كه عملاً هر روزنامه نگاری درطول زندگی حرفه ای خود، خواسته و ناخواسته، به سوی آنها كشیده می شود و شخصاً آنها را تجربه می كند. اما باید خاطرنشان ساخت كه استخوان بندی كلی سبكها را همان چهار سبك نخست تشكیل می دهند.

پیش از پرداختن به بررسی این سبكها ذكر این نكته به صراحت ضروری است كه اگر كسب خبر كاری دشوار و توانفرساست، تنظیم خبر و ریختن آن در داخل یك سبك، كاری بس دشوارتر است.

دشواری این امر هنگامی بیشتر معلوم می شود كه شخص قصد داشته باشد به یک روزنامه نگار پرقدرت تبدیل شود. در واقع نكته این است كه شما صرفاً برای رفع تكیلف خبر نمی نویسید، بلكه باید خبر را برای خوانده شدن – و نه فقط چاپ شدن – بنویسید و خواننده، خبر شما را نمی خواند، مگر آنكه توجه او به خبر جلب شده باشد و این جلب توجه میسر نخواهد شد مگر آنكه لباس خبر - با هما ن سبك ارائه خبر- چشم نواز و فاخر باشد.

«خبر محض» و «هنجار طبیعی»

حتی یك خبر محض (Straight news) یا خبر صرفاً خبر كه به آن خبر معمولی و خبر مستقیم و بدون تفسیر هم می گویند و همچنین سخت خبر (Hard news) هم خوانده می شود. نمی تواند فاقد ساخت مناسب باشد. البته بدیهی است كه خبر محض (یا همان خبر معمولی) اصلاً به معنی خبر بی اهمیت نیست. در ادبیات روزنامه نگاری برای خبر محض تعریف علمی مشخصی وجود دارد:
«خبر محض»، گزارشی است كه حول یك رویداد مشخص– در زمان و مكان مشخص– بدون اعمال نظر خبرنگار شكل می گیرد و وظیفه آن انتقال جزئیات– تا حد امكان– در چارچوب محدودیتهای زمانی و مكانی است. «خبر محض» بخش اعظم تولید تحریریه های مطبوعات و مطالب صفحة اول روزنامه ها را تشكیل می دهد.

خبر گزاریهای بزرگ بین المللی یعنی آسوشیتدپرس (AP )، یونایتدپرس اینتر نشنال (UPI)، فرانس پرس (AFP) ورویتر (REUTER) مدعی هستندكه همه خبرهایی كه ا زسوی آنها مخابره می شوند خبر محض هستند.

بنابراین، تنظیم خبر محض كاری مهم و جدی است و از آنجا كه بحش اصلی مطالب روزنامه ها را خبرهای محض تشكیل می دهند، این نوع خبر ها باید سادگی و وضوح تمام تهیه شوند. پرهیز از لفاظی و حاشیه روی در تنظیم این نوع ازخبرها، پایه و اساس كار را تشكیل می دهد. اما در عین حال نباید اطلاعات لازم و ضروری را به پای اختصار و ایجاز خبری، قربانی كرد. باید خبر را مثل یك ارگانیسم انسانی تلقی كرد وگوشت و اسكلت را با هم ارائه نمود. پس بنابراین وقتی كه خبر محض می نویسیم، باید به فكر ساخت خوب و مناسب آن باشیم وآداب ویژه ای رابرا ی نیل به این مقصود به جا آوریم؛ و این ممكن نخواهد بود مگر آنكه از یك هنجار طبیعی پیروی شود. دستیابی به این هنجار طبیعی بسیار ساده است؛ مشروط به اینكه به نحوة خبردهی مردم به یكدیگر توجه شود. مردم بهترین خبر نگاران هستند، كوتاه، مختصر و مفید خبر می دهند وقتی كه مردم به یكدیگر خبر می دهند اصل مطلب رابدون حاشیه روی درهمان ابتدا مطرح می كنند وبعد جزئیات ضروری را بیان می نمایند به دیگر سخن، می توان گفت كه مردم جالب ترین بخش خبر را ابتدا و اطلاعات تكمیلی را در مرحله دوم ارائه می كنند. به هنگام خبردهی هرگز ابتدا به پیشینة خبر و به پیش زمینه های آن نمی پردازند.

همین هنجار طبیعی خبردهی مردم، هیمشه باید الگوی خبر نویسی خبر نگاران در زمنیه ارائه خبرهای محض باشد: حركت از جالب ترین بخش خبر به سوی كم جاذبه ترین بخش آن. خبری که با این سیاق ساخته و پرداخته می شود از سبک معروف به سبک هرم وارونه استفاده کرده است.

سبك هرم وارونه

درسبك هرم وارونه قاعدة هرم حاوی جذابترین ، ودر بسیاری از مواقع، حاوی مهمترین بخش خبر (به شكل نگاه كنید) است و نوك آن _ بخش انتهایی _ حاوی بی اهمیت ترین بخشهای ماجراست.
در واقع درسبك هرم وارونه مطالب با توجه به میزان اهمیت آنها از بالا به پایین تنظیم می شوند.
گفتنی است كه تعیین چگونگی پاگرفتن این سبك خبرنویسی یك علت تاریخی مطرح می كنند گفته می شود كه اختراع تلگراف بیشترین تأثیر را بر شكل گیری و تكوین سبك هرم وارونه گذاشت. پس از كشف تلگراف، روزنامه نگاران و به ویژه روزنامه نگاران آمریكایی، هنگام بروز جنگ داخلی درآمریكا به هنگام مخابرة خبر از ترس قطع ارتباط تلگرافی اصل مطلب را ابتدا مخابره می كردند وسپس اگر ارتباط قطع نمی شد، سایر جزئیات خبر را مخابره می نمودند.

در هر حال، همانگونه كه گفته شد، پاراگراف اول (لید) در سبك هرم وارونه اصلی ترین بخش مطلب را در خود جا می دهد و سایر پاراگرافها به ترتیب اهمیت به دنبال پاراگراف اول می آیند. این توالی و چیدن مضامین و به عبارت بهتر طبقه بندی مضامین، در عین حفظ رابطه منطقی میان اجزای خبر باید از مهمترین و اصلی ترین اجزای اطلاعات به طرف بی اهمیت ترین بخشهای مطلب صورت پذیرد.
تأکید این نكته ضرور ی است كه: سبك هرم وارونه عمدتاً به دو منظور مورد استفاده قرار می گیرد و مقبولیت دارد:

شیوة طبیعی نقل وقایع؛ چنانكه مردم درخبر دهی به یكدیگر از همین شیوه وسیاق پیروی می كنند.
مشخص شدن سریع تكلیف خواننده با متن: خواننده به محض خواندن پاراگراف نخست، اگر تمایلی به خواندن موضوع حس كند، بقیه مطلب را خواهد خواند و به این ترتیب وقت او تلف نخواهد شد.

سبك هر م وارونه علاوه بر مزایای فوق دو مزیت دیگر هم دارد:

الف- چونكه اصل مطلب درپاراگراف اول (لید) می آید كار تیتر زدن هم آسان می شود؛
ب- اگر به دلیل تراكم مطلب قرار باشد كه از متن خبر كاسته شود، حذف پاراگرافهای بعد كه حاوی مطالب بی اهمیت تر هستند، امكان پذیر است. مزیت دیگر سبك هرم وارونه این است كه به سبب اختصار و ایجازی كه دارد، جای كمتری در روزنامه می گیرد و به این ترتیب جا برای سایر خبرها باز می شود و این امر به تنوع مضمونی روزنامه كمك می كند ضمن اینكه خبرهای بلند و طولانی اساساً خوانندگان كمتری دارند. در میان روزنامه نگاران این یك اصل پذیرفته شده است كه افزایش پاراگرافها با تعداد خوانندگان دقیقاً رابطه معكوس دارد یعنی كه هر چه تعداد پاراگرافها بیشتر شود خوانندگان آن كمتر خواهند شد.

صفحه آرایان هم از مطالبی كه با سبك هرم وارونه تنظیم می شوند، بیشتر استقبال می كنند زیرا كه این اخبار هم در هنگام تراكم مطلب، قابل كوتاه شدن هستند و هم به زیبایی صفحات كمك می كنند هر چند كه بستن صفحات با خبر های كوچك برای صفحه آرایان دشورا تر است.
شایان ذكر است كه سبك هرم وارونه به رغم همة مزایای آشكاری كه دارد، دارای معایبی نیز هست.

معایب سبك هرم وارونه:

ضعفهای سبك هرم وارونه به قرا رزیر هستند:
٭ خبر نگار به خاطر قدرت مانووری كه این سبك از نظر جابه جایی عناصر خبری به او می دهد، قادر به اعمال نظر می شود؛
٭ خواننده چونكه اصل مطلب رادر پاراگراف نخستین خبر، خوانده است، ممكن است كه از مطالعة بقیة خبر منصرف شود؛
٭ آنچه در پارگراف اول ( لید) آمده است، دوباره درخبر تكرار می شود.

كاربرد سبك هر م وارونه:
روزنامه نگاران از سبك هرم وارونه برای تنظیم خبر های مربوط به سمینارها، سخنرانیها و اخبا روزمره بهره می گیرند.

متأسفانه برخی از خبرنگاران در هنگا م مصاحبه، ناخودآگاه سؤالات خود را به همان شیوه كه در سبك هرم وارونه مرسو م است مطرح می كنند، یعنی مهمترین سؤالها را در همان آغاز مصاحبه می پرسند، در حالی كه این شیوه باعث می شود كه حركت و سمت و سوی مصاحبه به سوی یك مصاحبه بسته برود و مصاحبه شونده از همان آغاز گفت وگو با گارد بسته شروع كند و تا انتها این وضعیت نامطلوب را حفظ نماید. مطلوب این است كه مصاحبه گر با سوالات معمولی و نه چندان مهم، مصاحبه شونده را به اصطلاح گرم كند. و در عین حساس نكردن او، به تدریج پرسشهای كلیدی خود را مطرح سازد. طبعاً نكاتی كه به آنها اشاره شد و در مصاحبه ها ی اختصاصی كاربرد دارند و در مصاحبه های عمومی و كنفرانسهای مطبوعاتی باید اصلی ترین پرسشها را به دلیل كمبود وقت و نیز پیشگیری از طرح آنها به وسیلة خبرنگاران روزنامه های رقیب، در ابتدا مطرح ساخت.

(نمونه سبك هرم وارونه)

تقاضا برای نفت اوپك در سه ماهه دوم سال میلادی جاری صد هزار بشكه در روز كاهش خواهد یافت.
بر اساس تازه ترین گزارش دبیرخانه اوپك، در حالی كه تقاضای جهانی برای نفت در سه ماهه اول سال جاری با صد هزار بشكه افزایش به 55/65 میلیون بشكه در روز خواهد رسید، درخواست برای نفت اوپک کاهش خواهد یافت و به سطح 3/23 میلیون شبکه در روز می رسد.

به این ترتیب روند كاهش سهم اوپك از بازار جهانی آنچنان ادامه خواهد یافت. میانگین تقاضا برای نفت خام اوپك در سال جاری 62/24 میلیون بشكه در روز پیش بینی شده است كه از میانگین سال گذشته كمتر است.
همچنین دبیر خانه اوپك در مورد تقاضای جهانی نفت در سال جاری پیش بینی هایی كرده است.

سبك تاریخی

در سبك تاریخی برخلاف سبك هرم وارونه مطالب به همان صورتی كه به لحاظ زمانی تحقق یافته اند و در قالب خبر ارائه می شوند. در این سبك، روزنامه نگار به داوری نمی پردازد و كاری به این ندارد كه كدام خبر یا بخش ماجرا مهم تر است تا آن را در پاراگراف نخست (لید) خبر ارائه كند. بنابراین در سبك تاریخی تا حدود زیادی از اعمال نظر خبرنگار جلوگیری می شود و برخلاف سبك هرم وارونه، مطلب به طرزی كامل تر ارائه می گردد. البته سبك تاریخی هم لید خاص خود را دارد كه به صورت مقدمه بر تارك خبر قرار می گیرد اما به این دلیل نمی توان آنرا لید نامید كه بیش از حد كلی است و موارد كلی خبر را بیان می كند.

نكته مهم درخور ذكر این است كه در این سبك این مهم نیست كه شما در كار تبدیل چه مطلبی به خبر هستید بلكه مهم این است كه از رهنمودهای مقبول و متداول استفاده كنید و این موضوع با پیروی از فرمول فرق می كند در خبرنویسی باید همواره به فرمول با دیده تردید نگریسته شود زیرا كه پیروی از فرمول، خلاقیت و نوآوری را به نابودی می كشاند من می خواهم این نكته را ولو آنكه مخالفان بسیار هم داشته باشد- متذكر شوم كه این درست است كه همة سبكهای خبرنویسی كاركردهای پذیرفته شده ای دارند اما با رشد روزافزون توان خبری رادیوها و قدرت تصویری تلوزیون ها و با توجه به این نكته كه اصلاً تصویر دارد جای واژه را می گیرد- ولو فعلاً به شكل گرافیك خبری،- و با توجه به اینكه چه بخواهیم چه نخواهیم وارد دوران ارائة «ساندویچی» و «مینیاتوری» مسائل شده ایم، یك روزنامه نگار حرفه ای علاوه بر شناخت سبكهای گوناگون خبری باید از خلاقیت و نوآوری با استفاده از یافته های زبان شناسی، سینما، موسیقی و شعر غفلت نكند و صورتهای متراكم را برگزیند و به ویژه هرگاه قرار باشد كه درام به تولید قدرت ببخشد، این امر بیشتر مصداق می یابد.

پس پیش از توضیح سبك تاریخی به همراه لید مروری اجمالی بر«سبك تاریخی» و مسائل وابسته به آن سبكی كه صرفاً برای تهیه گزارشها مقالات تحقیقی و پوشش خبرهای جلسات رسمی (صورت جلسه ها) بكار می رود، ضرورت دارد.

معایب سبك تاریخی
گفتیم كه در سبك تاریخی از اعما ل نظر خبر نگار نشان عمده ای به چشم نمی خورد و معایبی دارد:
باید دقت بیشتری را در مقایسه با سبك هرم وارونه، وقف خواندن خبر یا متنی كرد كه به این شیوه تهیه شده است؛

خواننده را خسته می كند، چونكه طولانی است ولذا امكان ترغیب خواننده به خواندن ادامه مطلب كم می شود ؛

به خاطر طولانی بودن مشكل تراكم مطلب، همواره وجود خواهد داشت؛
صفحه بندی و تهیه ماكت در شیوة سبك تاریخی دشوارتر از سبك هرم وارونه است.

سبك تاریخی به همراه لید

این سبك، همانگونه كه نام آن گواهی می دهد، تلفیقی از دو سبك هرم وارونه و سبك تاریخی است و خاص پوشش دادن به خبرهای شهری و حادثه ای برای اینكه تصویری از سبك تاریخی به همراه لید در ذهن پیدا كنیم، بهتر است بگوییم كه اگر شكل سبك تاریخی- كه در آن مطلب از نقطه ای كه شروع می شود به ترتیب زمان وقوع ارائه می شود - به صورت زیر باشد:

سبك تاریخی به همراه لید می تواند آمیزه ای از شكل فوق به علاوة یك لید باشدیعنی به این صورت:
سبك تاریخی به همراه لید در میان روزنامه نگاران و به ویژه وقتی كسانی كه رویدادهای شهری و خبرهای حوادث را پوشش می دهند از جذابیت بسیار بالا برخورداراست.

سبك تاریخی به همراه لید در بسیاری از مواقع به ویژه وقتی كه از یك بلوغ مضمونی و ساختاری برخوردار شود، شانه به شانه داستان می زند: انتریگ دارد تضاد می آفریند، راوی دارد زاویه دید دارد فراز و فرود دارد ریتم یا آهنگ، رِنگ یا نواخت، میزانسن یا صحنه پردازی، فضا، رنگ و...
خلاصه هر فن و تجربه ای را در خود حل می كند تا به ساخت درام هر چه نزدیكتر شود.

روزنامه نگاران حرفه ای در سبك تاریخی به همراه لید از هر تكنیكی (برگرفته از نقاشی، سینما، داستان نویسی و...) برای افزودن به كشش دراماتیك این ساخت بهره می گیرند. در این سبك اصل ماجرا به صورت لید ارائه می گردد و سپس با فضا سازی، به تبیین ماجرا پرداخته می شود.
خبر نگاری كه عضو سرویس حوادث روزنامه است باید به خاطرداشته باشد كه خبری كه او در مورد یك حادثه به خواننده می دهد با مثلاً گزارش افسر نگهبان كلانتری به مافوق خود فرق دارد. هر دو یك واقعه را گزارش می كنند. اما آنچه باعث تفاوت گزارش خبرنگار با گزارش افسر نگهبان می شود، همان ساخت دراماتیك خبر است كه سبك تاریخی به همراه لید ظرف آن است.

بدیهی است كه از سبكها فقط باید به عنوان پایة كار بهر ه گرفت و هرگز نباید از چاشنی نجات بخش و پویایی دهندة خلاقیت و نوآوری غافل شد و این عناصر از دهه 1960 به بعد در روزنامه نگاری نوین ( New Journalism ) مورد توجه قرار گرفتند. در این نوع از روزنامه نگاری كه آن را ابتدا مجله اسكوآیر آمریكا باب كرد و تام ولف روزنامه نگار نیز نظریه ها و آرای مربوط به آن را تدوین نمود، از فنون و شگردهای داستانی برای بیان رویدادهای عینی بهره گرفته می شود و در اصل آمیز ه ای است از واقعیت عینی روزنامه نگاری و واقعیت ذهنی داستان نویسی. در این مكتب ژورنالیستی، خبرنگار بر شخصیتهای سوژه ها، جزئیات نمادین، گفت و شنود یا دیالوگ، مونولوگ یا تك گویی و توصیف صحنه ها متمركز می شود و از همة آنها در كار فضاسازی بهره می گیرد شاید یكی از علل اصلی اقبال نسبت به آثار گابریل گارسییا ماركز، دقیقاً همین تجارب ژورنالیسی او با تجارب رمان نویسی وی باشد، و این یعنی همان تلفیق واقعیت عینی روزنامه نگاری با واقعیت ذهنی داستان نویسی.

بنابراین به تكرار و تأکید باید گفت كه نباید از عرضه نگرشهای غیرمعمول، و از ورود بدیع به سوژه، هراسی به خود راه داد- البته همة این تجارب را باید پس از فراگیر ی كامل سبكها و كاربرد آنها به كار گرفت- و به ویژه در پرداختن به سوژ ه های پرکُنش، و به قول سینما گرها در پرداختن به سوژه های اكشن دار (Action story) باید از شیوه های فوق الذكر استفاده كرد. باید لید را نوشت و كار فضاسازی ماجرا را با شجاعت دنبال كرد، سبك تاریخی به همراه لید چیزی غیر از این اقتضا نمی كند.

(نمونه سبك تاریخی به همراه لید)
لید : جرقة كاربیت جوشكاری ،كارخانه بزرگ تولیدی حوله و پارچه مخملی رشت را شعله ور كرد و یكصد میلیون تومان زیان به بارآورد. شش ایستگاه آتش را مهار كردند.

كارگری درمحوطه انبار ضایعات كارخانه «پوشش» رشت مشغول جوشكاری بود غافل از این كه كمانه آتش از نقطه جوش كه به اطراف پراكنده می شد، آن سوتر به تل پارچه های سرقیچی و ضایعات سرك كشیده و وسعتی را خاكستر می كند كارگر جوشكار كه در جوش و خروش كار بود سرانجام از هُرم آتش متوجه بروز حادثه شد و ابزار كار و آتش را رها كرد و استمداد طلبید.

سبک تاریخی زبانه های آتش چه نرم و سهل روی انبوه پارچه ها و نخ ها سرید و هر لحظه در گستره انبار و مجموعة كارخانه پیشروی كرد. مسئولان و كارگران دست از كار كشیده و با هر وسیله ای كه در دسترس بود به اطفای حریق پرداختند. اما امواج تهدیدگر آتش هر لحظه فزون تر بر هم سوار می شدند آتش نشانان صومعه سرا، خمام، سنگر و آستانة اشرفیه وارد عمل شدند و توانستند پس از چند ساعت حریق را خاموش كنند. زیان مالی این حادثه حدود یك میلیارد ریال تخمین زده شده است. این كارخانه با حدود سه هزار كارگر و كارمند از بزرگ ترین واحد های تولیدی گیلان محسوب می شد.

سبك پایان شگفت انگیز

سبك پایان شگفت انگیز از سبكهای شیرین خبرنویسی است در این سبك قفل ماجرا در پایان خبر باز می شود و خواننده را شگفت زده می كند طبعاً این سبك به این دلیل پا به عرصة ادبیات روزنامه نگاری گذاشته است كه به نیاز نوجویی خواننده پاسخ دهد. البته این سبك نمی تواند برای ارائه هر خبری مورد استفاده قرار گیرد. سبك پایان شگفت انگیز بیشتر در خور رویدادهایی است كه خود از چاشنی شگفتی و ندرت برخوردارند و روزنامه نگار برای آنكه این چاشنی راكاملاً كارساز كند، از این سبك بهره می جوید. توصیه می شود كه نباید سعی شود كه رویدادهای طولانی در قالب این سبك عرضه گردند. برای این كار سبك تاریخی به همراه لید، كه به آن پرداختیم، فرصتهای بیشتری را در اختیار نویسنده قرار می دهد. در سبك پایان شگفت انگیز، هم می توان از ایجاز سبك هرم وارونه و هم از فضاسازی خاص سبك تاریخی به همراه لید بهره برد. بیاییم یك ماجرای فرضی را در دو سبك ارائه كنیم. این ماجرای فرضی، كه سوژه ای عجیب دارد، در تنظیم اول به سبك هرم وارونه است، عملاً قربانی نگارش شده است، اما در تنظیم دوم كه به سبك پایان شگفت انگیز ارائه شده، كاملاً جذاب وشیرین است، زیرا كه ماجرا، مناسب همین سبك پایان شگفت انگیز بوده است.

تنظیم به سبك هرم وارونه:

«جورج» پسر 18 ماهة آقای «آرتوراسمیت» شهردار بیرمنگام از یك حادثه عجیب جان سالم به در برد.
جورج در اتومیبل پدرش در بالای یك تپه نشسته بود كه ناگهان در پی یك بازیگوشی دندة اتومبیل را خلاص كرد، اتومبیل به پایین تپه سرازیر شد و به شدت به اتومبیل دیگری كه در پایین تپه پارك شده بود برخورد كرد.
خوشبختانه در این حادثة عجیب، هیچكس آسیب جدی ندید و فقط آقای اسمیت كه در صندلی عقب اتومبیل خودش در حال خوردن ساندویچ بود، جراحت ناچیزی برداشت. ضمناً پلیس كه كمی بعد به صحنة حادثه رسید، آقای اسمیت را مجبور به پرداخت غرامت كرد.

تنظیم با سبك پایان شگفت انگیز:

حالا همان خبر را به سبك پایان شگفت انگیز ارائه می كنیم و می بینیم كه چقدر زنده تر و شیرین تر ارائه می شود، چونكه عملاً مناسب سبك پایان شگفت انگیز است:
پلیس تصمیم گرفت راننده جوانی را كه باعث یك تصادف عجیب شده بود، مجازات نكند.
«جورج » پسر «آرتور اسمیت »، شهردار بیرمنگام، پشت فرما ن اتومبیل پدرش كه بر بالای تپه ای پارك شده بود، نشسته بود، او بی آنكه قصد قبلی داشته باشد دندة اتومبیل خاموش را خلاص كرد و قبل از آنكه فرصت هیچ واكنشی پدید آید اتومبیل از تپه سرازیر شد و با ماشین دیگری كه در پایین تپه پارك شده بود به شدت برخورد كرد.
خوشبختانه در این حادثة عجیب، هیچكس آسیب جدی ندید و فقط آقای «اسمیت» كه در صندلی عقب اتومبیل مشغول خوردن ساندویچ بود، جراحت مختصری دید.
پلیس فقط به یك دلیل با این رانندة جوان برخوردنكرد: او 18 ماهه بود.


سبك بازگشت به عقب وسبك تشریحی

اكنون در پایان تبیین چهار سبك اصلی خبرنویسی به سبك بازگشت به گذشته و سبك تشریحی می رسیم.

در سبك بازگشت به گذشته، كه نقطة مقابل سبك تاریخی است، متن خبر با آخرین بخش رویداد شروع می شود و سپس سابقه و پیشینة ماجرا ارائه می گردد. سبك بازگشت به گذشته، كه برای هر نوع خبری مناسب نیست، صرفاً به كار ارائة خبرهای نسبتاً كوتاه می آید و باید مراقب بود كه مطلب به شكلی عرضه نشود كه به درك آن لطمه وارد آید.
اما در سبك تشریحی همانطور كه واقعه را قسمت به قسمت گزارش می كنیم برای هر بخش از خبر توضیحات كافی حاشیه ای می دهیم. سبك تشریحی بیشتر به كار خبرهایی می آید كه دربارة آن ها اختلاف نظرهای بسیار وجود دارد. از سبك تشریحی می توان در تنظیم خبرهای بلند و همچنین گزارش نویسی- به ویژه گزارشهای تفصیلی- استفاده كرد.

گذارها:
در پایان بحث مربوط به سبكهای خبرنویسی باید به مبحث گذارها (Transitions ) نیز اشاره كرد.
استفاده از گذراها از اصلی ترین مهارتهای خبرنویسی است. گذارها، واژه ها، عبارتها و پاراگرافهایی هستند كه استخوانبندی خبر را محكم می كنند. گذارها، سیمان خبرها و عنصر جدانشدنی آنهایند.
مهمترین گذار در خبر نویسی نحوه عبور از پاراگراف اول خبر به پاراگراف دوم خبرآن است. اگر خواننده «ماهی» است و تیتر «قلاب» صید است، گذار به پارگراف دوم حكم كشیدن قلاب از درون آب را دارد. درحقیقت گذارها خواننده را از یك واقعیت به واقعیت دیگر، از یك زمان به زمان دیگر و از یك مكان به مكان دیگر می كشانند.

گذارها در حقیقت حلقه های پیوند پاراگرافهای خبر به یكدیگر هستند اما هر اندازه كه این گذارها طبیعی تر جلوه كنند و با حداقل جلب توجه توأم باشند، مطلوب ترخواهند بود و به همین دلیل است كه همه ویراستاران، خواهان گذارهای آرام و نامحسوس (Unobtrusive) هستند. پاره ای از گذارها رایج درخبر نویسی به قرار زیر هستند.

علاوه بر این افزون بر این معهذا بعلاوه، اما، متعاقباً، با این همه، بنابراین، به این ترتیب، سپس، و، بالاخره، در همین حال، همچنین، ضمناً، شایان ذكر است، گفتنی است، لازم به یادآوری است، در پایان و...
فراموش نكنیم كه به هر سبكی كه خبر را تنظیم می نماییم، باید از جملات و پاراگرفهای گویا و روشن استفاده كنیم. و البته نه به خاطر اینكه خواننده كم سواد است، اصلاً چنین نیست. بلكه به دلیل اینكه وظیفه داریم كه درک خواننده را آسان و راحت كنیم، وقت او را هدر ندهیم و اطلاعات بیشتری در اختیار وی بگذاریم.
منبع : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی ، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

امروزه رسانه ها از قدرتمندترین ابزار در اختیار انسان به شمار رفته و مدیریت رسانه از مباحث بسیار مهم در عرصه مدیریت محسوب می شود . به همین جهت این وبلاگ را برای کمک به غنای خبری در حوزه استان کرمان و گزارش های تهیه کرده ایجاد شده است . ارداتمند شما محمد پورعسکری
آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
ابزار وبلاگنویسان
موتور جستجوی خبر قطره

فروش بک لینکطراحی سایتعکس